עבירות נושאי משרה


המונח עבירות נושאי משרה מתייחס לאירועים בהם תאגיד ביצע עבירה, אשר ממנה נגזרות עבירות של נושאי משרה בארגון, או מסתברות עבירות נוספות. כאשר מואשם תאגיד בעבירה, ימצאו גם חלק מהאורגנים שלו, הם נושאי המשרה בו, אחראים לביצועה.

אין בחוק העונשין הישראלי הגדרה אחידה לאחריותו הפלילית של האורגן נושא המשרה.


בכל חוק ספציפי ישנה הגדרה שונה לגבי אותם אורגנים שהאחריות נופלת לפתחם, וכן מוגדרות הפעולות, אשר במידה ובוצעו על ידי אותו אורגן, יהיה זה פטור מאחריות פלילית. התחומים בהם באות לידי ביטוי עבירות אלה הם בעיקר תחומי המס ותחומי איכות הסביבה.

משרד מאיר - ליאור מייצג את חברת הביטוח הראל, כמשרד הבית, בפוליסות נושאי משרה. מדובר בפוליסה הגדולה בתחומה בישראל.