משפט מנהלי

המדינה והשלטון במדינת ישראל מעורבים בכל מעשה ומעשה בחייו של אדם בישראל, ובכל פעולה בחיי היום יום, תהא אשר תהא.


עניינו של המשפט המנהלי הוא בהסדרת תחום פעולותיהן של רשויות המינהל הציבורי, על כל חלקיהן, מרישום לידתו של תינוק ועד להנפקת תעודת פטירה ורישיון קבורה, כשבתווך מצויות החלטות השלטון כולו, הן השלטון המרכזי (הממשלה ושלוחותיה) והן השלטון המקומי, כמו גם גופים נוספים המשתייכים למערכת השלטונית, כגון ועדות תכנון, גופים סטטוטוריים (כגון מנהל מקרקעי ישראל), רגולטורים למיניהם, בעלי משרה ציבורית, פקידי שלטון, ועוד.

 

עקרון החוקיות החל על המנהל הציבורי קובע את חובת ההסמכה של הרשות המנהלית לפעול. עקרון נוסף הפועל בתחום המשפט המנהלי הינו מבחן הסבירות, אשר לאורו נבחנת הפעולה המינהלית. עקרון שלישי הוא זה המחבר בין עקרון החוקיות למבחן הסבירות, והוא מבחן הפרוצדורה, ההליך ההוגן, והוא מתייחס לאופן בו מפעילה הרשות המנהלית את סמכויותיה. בתוך עקרון זה כלולות החובות לנהוג בשוויון בין האזרחים, ליתן זכות טיעון, לנמק את ההחלטות ועוד.


התקיפה של החלטות המינהל, הינה בתחום שלושת העקרונות והמבחנים האמורים. המשפט המינהלי עוסק בבחינת שיקול הדעת המנהלי, פיקוח על הרשות המנהלית וכן בחינת פעולות הרשות המנהלית בתחום המשפט הפרטי (התקשרויות, מכרזים וכיוצ"ב). הערכאות המשפטיות בהן ניתן לתקוף החלטה או מעשה מנהלי הינם בית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) ובתי המשפט לעניינים מנהליים, וכן ועדות ערר למיניהן.


משרד מאיר- ליאור 
צבר מומחיות וניסיון רב בתחום המשפט המנהלי, והוא מייצג הן את גופי המינהל הציבורי, ובכלל זה רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ותאגידים ממשלתיים כגון מע"צ –החברה הלאומית לדרכים, והן גופים ואזרחים מן השורה, אשר מוצאים עצמם נזקקים להליכים כנגד המינהל הציבורי וכנגד החלטות מינהליות, בכל הדרגות. משרד מאיר- ליאור מייצג תאגידים ממשלתיים ורשויות מקומיות בהליכי מכרזים, ומאידך מייצג קבלנים וגופים פרטיים המבקשים לתקוף את החלטות הרשות בכל הקשור להליכי המכרז.